بایگانی نوشته‌ها


زانو دو سر

زانو دو سر

زانو دو سر استیل برای متصل کردن دو لوله به هم استفاده میشود. زانو استیل دوسر در زمان اجرای نرده استیل در پاگرد ها و زاویه ها برای وصل کردن دو هندریل به هم 16 ...38   51  در اجرای نرده استیل کاربرد زیادی دارد

021-67265
تلفن
021-67265
تلفن
ارتباط با رخ لیزر 09128001606