ورق استیل به علت وجود ترکیبات خاص دارای سطح نقره ای رنگ و دلنشنی است که همان 2B یا مات میباشد . ورق های استیل دارای پولیش های متفاوتی میباشند که یکی از پر کاربردترین های آنها براق یا همان BA میباشد . ورق های  BA  از یک سمت براق و از سمت دیگر مات می باشد .